آیکون سایت
آدرس دقیق: استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار ابوطالب، ابوطالب 50
تلفن تماس : 37531980-051
شعبه : خواهران و برادران
ساعت تماس : صبح ها از 9 تا 1 بعدازظهرها از 4 تا 8